jesteś w: Strona główna /

rozmiar tekstu: A A A

Regulamin - podwykonawcy

Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu - Regulamin współpracy z podwykonawcami
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku

A)    Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w kwestiach nie uregulowanych odmiennie w zleceniu spedycyjno-transportowym
B)     Przez Zleceniodawcę należy rozumieć Zet Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Przez Przewoźnika należy rozumieć podmiot, do którego kierowane jest zlecenie spedycyjno-transportowe i który to podmiot wykonuje to zlecenie. Przez Kierowcę należy rozumieć Kierowcę Przewoźnika tj. osobę, pozostającą z Przewoźnikiem w jakimkolwiek stosunku prawnym, która faktycznie wykonuje bądź jest zobowiązana do wykonania zlecenia.
C)    Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących w czasie wykonywania zlecenia przepisów prawa, a w szczególności konwencji CMR oraz umowy ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego oraz posiadać wymagane dla danego przewozu ubezpieczenie OC Przewoźnika.
D)     Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony ładunek, w tym za częściową lub całkowitą jego utratę bądź zniszczenie. Obowiązkiem Przewoźnika jest kontrolowanie ilości  i jakości ładunku. Obowiązkiem Przewoźnika jest również rozliczenie się ze wszystkich palet zwrotnych pobranych do przewozu - w terminie 14 dni od realizacji zlecenia.
E)      Kierowca zobowiązany jest do dopilnowania prawidłowego załadunku i rozładunku ładunku, w tym prawidłowego rozmieszczenia ładunku na skrzyni ładunkowej oraz prawidłowego zabezpieczenia ładunku a także kontrolowania dopuszczalnej ładowności pojazdu. Przyjęcie ładunku przez Kierowcę oznacza, że ładunek przyjęto w stanie nienaruszonym bez uszkodzeń, w ilości potwierdzonej dokumentami dołączonymi do ładunku. W szczególnych przypadkach należy zamieścić na stosownym dokumencie adnotacje o braku możliwości przeliczenia ładowanego towaru. Dokumenty potwierdzające zdanie ładunku winny być opatrzone czytelnym podpisem odbierającego oraz datą rozładunku. W przypadku wad, uszkodzeń lub braków w ładunku Kierowca winien sporządzić protokół szkodowy i uzyskać na nim podpis załadowcy/odbiorcy.
F)       Kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zleceniodawcy o jakichkolwiek nieprawidłowościach w realizacji zlecenia, w szczególności o opóźnieniach w dostawie czy uszkodzeniach ładunku. Kierowca powinien posiadać aktywny telefon komórkowy oraz ubiór ochronny.
G)    Kierowca obowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych.
H)     Przewoźnik nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, do dalszego podzlecania wykonania usługi. W przypadku uzyskania zgody na podzlecenie Przewoźnik odpowiada za czynności dalszych przewoźników jak za własne czynności.
I)        Każda zmiana sposobu wykonania usługi w stosunku do sposobu określonego w treści zlecenia wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. Przeładunek towaru ze środka  transportu na inny środek transportu bądź też doładunek towaru możliwy jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy. W przypadku dokonania przeładunku bądź doładowania pojazdu bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Przewoźnika karą umowną w wysokości do 80% Frachtu.
J)       Kierowcy wykonujący zlecenie muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa kwalifikacje, w szczególności w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych. W przypadku zatrudnienia kierowców obywateli UE i/lub niebędących obywatelami UE powinni oni także posiadać przewidziane przepisami prawa dokumenty urzędowe dotyczące wykonywania przez nich pracy na terenie krajów UE.
K)      Kierowców obowiązuje przestrzeganie wszelkich zakazów i nakazów specjalnych obowiązujących na terenie zakładów nadawcy i odbiorcy ładunku. W szczególności kierowcy obowiązani są do zapoznania się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w miejscach załadunku i rozładunku w tym obejmujących zakaz palenia na danym terenie (także w kabinie kierowcy).
L)       Środki transportu używane do wykonania zleceń powinny odpowiadać wymogom wynikającym ze specyfiki danego przewozu oraz posiadać stosowne zezwolenia. Pojazdy i ich wyposażenie techniczne powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa, w szczególności w przypadku transportu ADR oraz posiadać wymagane elementy zabezpieczenia ładunku, takie jak pasy, listwy mocujące, maty antypoślizgowe itp.
M)    Przewoźnik obowiązany jest dbać o właściwy stan techniczny oraz zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny pojazdów oraz powierzchni załadunkowej.
N)     Prawem właściwym dla zlecenia jest prawo polskie, co nie uchybia stosowaniu przy jej wykonaniu odpowiednich norm prawa UE.

Formularz kontaktowy

Masz do nas jakieś pytania, chcesz uzyskać szczegółowe informacje o naszej ofercie? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej już teraz!
Imię i nazwisko / Firma
Email
Telefon
Treść wiadomości
Zet Transport Sp. z o.o.
ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie, NIP: 7340019189
tel: 7340 019 189
email: biuro@zettransport.pl
Wizyt: 1590956 | Online: 10 realizacja : Intellect.pl